Get Adobe Flash player

Phát động phong trào thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”

Ngày 13/4/2015, căn cứ Chương trình số 88/CTr-UBND, ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Hà Giang phát động phong trào thi đua “ Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, giai đoạn 2016-2020”,  Sở GD&ĐT Hà Giang triển khai chương trình phát động phong trào thi đua  trong ngành giáo dục và đào tạo (chương trình số 359/CTr-SGDĐT) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục tổ chức, phát động sâu rộng, toàn diện phong trào thi đua trong toàn ngành giáo dục và đào tạo một cách thực chất, hiệu quả, thường xuyên nhằm thực hiện tốt việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo Chương trình hành động số 104-CTr/TU ngày 23/4/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Hà Giang (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013.

- Từ phong trào thi đua, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua. Tiếp tục lấy việc học tập, làm theo tấm hương đạo đức Hồ Chí Minh và Tám lới Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang làm vị trí trung tâm trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị và thực hiện các hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua với những cách thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực và tiết kiệm và cụ thể hóa những lời căn dặn quý báu của Bác trong dịp lên thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đối với thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, từng cá nhân. 

- Các đơn vị phải có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; đánh giá, tổng kết và tổ chức nhân rộng các điển hình gắn với khen thưởng, động viên kịp thời, tạo động lực xây dựng phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong toàn ngành Giáo dục; chú trọng khuyến khích động viên, biểu dương,  khen thưởng cá nhân người lao động, công tác trực tiếp.

II. CHỦ ĐỀ

Ghi nhớ và thực hiện tốt lời Bác căn dặn, phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu giáo dục giai đoạn 2016-2020 và thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”.

III. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Nội dung thi đua

- Cấp ủy các tổ chức Đảng, thủ trưởng các cơ quan quản lý giáo dục, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghiên cứu, tổ chức cho cán bộ đảng viên thực hiện tốt công tác lãnh đạo quản lý của Bác dạy là: “dân chủ,  minh bạch. thiết thực, toàn diện” và nội dung 2 bài nói chuyện của Bác Hồ khi Người đến thăm tỉnh Hà Giang tháng 3 năm 1961 bằng các hình thức tọa đàm, trao đổi thảo luận và tích hợp trong các hoạt động giáo dục. Xác định những nhiệm vụ, những hoạt động của đơn vị, của từng cá nhân trong việc liên hệ với những lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân trong ngành giáo dục, đào tạo phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020.

2. Chỉ tiêu thi đua

a. Chỉ tiêu huy động học sinh:

- Tỷ lệ trẻ 0 -2 tuổi đi nhà trẻ 35% trở lên; Tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi đi mẫu giáo trên 98%; trên 99% trẻ 5 tuổi đến trường;

- Trẻ 6 tuổi đi học lớp 1:         99,5%;

- Tỷ lệ trẻ 6-14 tuổi đến trường đạt 98% trở lên

- Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương đạt 75% trở lên.

b. Chỉ tiêu phát triển mạng lưới trường lớp

- 30%  trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- 50% Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động đúng chức năng, hiệu quả.

c. Chỉ tiêu phát triển đội ngũ

- Giáo viên mầm non đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn và ít nhất có 60% giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên.

- 65 % số giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng trở lên.

- 100% giáo viên THCS được xếp loại trung bình trở lên theo chuẩn nghề nghiệp và 65% số giáo viên THCS đạt trình độ đại học trở lên.

- 98% giáo viên THPT được xếp loại trung bình theo chuẩn nghề nghiệp và có ít nhất 15% trình độ thạc sỹ trở lên.

d. Chỉ tiêu về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng

100% các trường MN, phổ thông và các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT có Chi bộ Đảng. Tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành đạt trên 70%.

IV THỜI GIAN

1. Thời gian phát động thi đua được tiến hành từ ngày 01/4/2016 đến 02/9/2020 và chia thành 2 giai đoạn:

 - Giai đoạn I:Từ 26/3/2016 đến hết ngày 26/3/2018, với chủ đề “ Thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2018)”.

- Giai đoạn II: Từ 26/3/2018 đến hết ngày 02/9/2020, với chủ đề “Thi đua hoàn thành về đích sớm các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.

2. Thời gian tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua:

2.1 Tổ chức sơ kết giai đoạn 1 : 30/5/2018

- Từ ngày 26/3/2018 đến 10/4/2018: các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua giai đoạn I; đồng thời gửi báo cáo về Sở GD&ĐT Hà Giang vụ tổng hợp, trước ngày 10/4/2018.

- Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá, sơ kết phong trào thi đua trước 10/5/2018.

2.2 Tổ chức tổng kết phong trào gắn với Hội nghị thi đua biểu dương điển hình tiên tiến của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020

- Các đơn vị tổ chức đánh giá, tổng kết phong trào thi đua gắn với Hội nghị điển hình tiên tiến trong quý II năm 2020.

- Ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tổng kết phong trào thi đua gắn với Hội nghị thi đua yêu nước ngành Giáo dục trong quý III năm 2020.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Biện pháp thực hiện

Căn cứ nội dung, thi đua và thời gian tổ chức thi đua nói trên, các đơn vị, các cơ sở giáo dục xây dựng  kế hoạch và hướng dẫn triển khai đến các đơn vị, cơ sở trực thuộc.

- Tổ chức tuyên truyền “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

- Cụ thể hóa Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang nói riêng và Tư tưởng Hồ Chí Minh về chung nói chung đối với việc đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tổ chức phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện. Tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của ngành và của đơn vị. Phối hợp với công đoàn cùng cấp phổ biến, tuyên truyền chủ đề, nội dung phong trào thi đua.

- Thực hiện kịp thời công tác  sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và đơn vị.

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thi đua và đề xuất các hình thức khen thưởng; kịp thời khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau mỗi đợt thi đua.

2. Khen thưởng

Căn cứ vào kết quả tham gia thực hiện phong trào thi đua  và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị tổ chức xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ,  người lao động trực tiếp. Quan tâm khen thưởng cơ sở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Hàng năm, Sở GD&ĐT Hà Giang có hướng dẫn chi tiết về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện phong trào thi đua.

3. Trách nhiệm thực hiện

3.1 Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và nội dung công tác thi đua, khen thưởng từng đợt và trong năm học; chỉ đạo đưa hoạt động thi đua đi vào nề nếp, có hiệu quả, thiết thực thúc đẩy các hoạt động giáo dục; xây dựng và ban hành các tiêu chí đánh giá thi đua tập thể và cá nhân. 

- Sơ kết, tổng kết các phong trào và từng đợt thi đua; đề xuất khen thưởng; phát hiện và nhân các điển hình tiên tiến.

- Các phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

3.2 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với điểu kiện của địa phương; đồng thời gửi Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh) để theo dõi.

3.3 Các cơ sở giáo dục

- Xây dựng kế hoạch để triển khai phong trào thi đua. Tổ chức phát động thi đua hàng năm; vận động 100% tập thể, cá nhân đăng ký thi đua với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện đơn vị và khả năng phấn đấu của cá nhân.

- Tổ chức đăng ký giao ước thi đua, thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đăng ký và tổ chức thực hiện ứng dụng và đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cải cách thủ tục hành chính và quản lý giáo dục. Tổ chức các đợt thi đua ngắn hạn gắn với các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, trong các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện báo cáo phong trào thi đua đầy đủ, kịp thời đúng nội dung quy định.

Viết bình luận/góp ý


Security code
Hãy nhập mã chống Spam vào ô dưới. Không rõ làm lại

Thống kê truy cập

10045380
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
406
266
3746
5108
18915
7946449
10045380

IP: 54.167.29.208
Bây giờ: 19:45, 21-02-2018

Xem website

Đang có 18 khách và không thành viên đang online