Get Adobe Flash player

Phát động phong trào thi đua “Thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”

Ngày 13/4/2015, căn cứ Chương trình số 88/CTr-UBND, ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh Hà Giang phát động phong trào thi đua “ Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, giai đoạn 2016-2020”,  Sở GD&ĐT Hà Giang triển khai chương trình phát động phong trào thi đua  trong ngành giáo dục và đào tạo (chương trình số 359/CTr-SGDĐT) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục tổ chức, phát động sâu rộng, toàn diện phong trào thi đua trong toàn ngành giáo dục và đào tạo một cách thực chất, hiệu quả, thường xuyên nhằm thực hiện tốt việc đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo Chương trình hành động số 104-CTr/TU ngày 23/4/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Hà Giang (khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013.

- Từ phong trào thi đua, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian vừa qua. Tiếp tục lấy việc học tập, làm theo tấm hương đạo đức Hồ Chí Minh và Tám lới Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang làm vị trí trung tâm trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị và thực hiện các hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua với những cách thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực và tiết kiệm và cụ thể hóa những lời căn dặn quý báu của Bác trong dịp lên thăm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đối với thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, từng cá nhân. 

- Các đơn vị phải có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; đánh giá, tổng kết và tổ chức nhân rộng các điển hình gắn với khen thưởng, động viên kịp thời, tạo động lực xây dựng phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong toàn ngành Giáo dục; chú trọng khuyến khích động viên, biểu dương,  khen thưởng cá nhân người lao động, công tác trực tiếp.

II. CHỦ ĐỀ

Ghi nhớ và thực hiện tốt lời Bác căn dặn, phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu giáo dục giai đoạn 2016-2020 và thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt”.

III. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Nội dung thi đua

- Cấp ủy các tổ chức Đảng, thủ trưởng các cơ quan quản lý giáo dục, lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghiên cứu, tổ chức cho cán bộ đảng viên thực hiện tốt công tác lãnh đạo quản lý của Bác dạy là: “dân chủ,  minh bạch. thiết thực, toàn diện” và nội dung 2 bài nói chuyện của Bác Hồ khi Người đến thăm tỉnh Hà Giang tháng 3 năm 1961 bằng các hình thức tọa đàm, trao đổi thảo luận và tích hợp trong các hoạt động giáo dục. Xác định những nhiệm vụ, những hoạt động của đơn vị, của từng cá nhân trong việc liên hệ với những lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân trong ngành giáo dục, đào tạo phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020.

2. Chỉ tiêu thi đua

a. Chỉ tiêu huy động học sinh:

- Tỷ lệ trẻ 0 -2 tuổi đi nhà trẻ 35% trở lên; Tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi đi mẫu giáo trên 98%; trên 99% trẻ 5 tuổi đến trường;

- Trẻ 6 tuổi đi học lớp 1:         99,5%;

- Tỷ lệ trẻ 6-14 tuổi đến trường đạt 98% trở lên

- Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương đạt 75% trở lên.

b. Chỉ tiêu phát triển mạng lưới trường lớp

- 30%  trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- 50% Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động đúng chức năng, hiệu quả.

c. Chỉ tiêu phát triển đội ngũ

- Giáo viên mầm non đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn và ít nhất có 60% giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên.

- 65 % số giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng trở lên.

- 100% giáo viên THCS được xếp loại trung bình trở lên theo chuẩn nghề nghiệp và 65% số giáo viên THCS đạt trình độ đại học trở lên.

- 98% giáo viên THPT được xếp loại trung bình theo chuẩn nghề nghiệp và có ít nhất 15% trình độ thạc sỹ trở lên.

d. Chỉ tiêu về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng

100% các trường MN, phổ thông và các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT có Chi bộ Đảng. Tỷ lệ đảng viên trong toàn ngành đạt trên 70%.

IV THỜI GIAN

1. Thời gian phát động thi đua được tiến hành từ ngày 01/4/2016 đến 02/9/2020 và chia thành 2 giai đoạn:

 - Giai đoạn I:Từ 26/3/2016 đến hết ngày 26/3/2018, với chủ đề “ Thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2018)”.

- Giai đoạn II: Từ 26/3/2018 đến hết ngày 02/9/2020, với chủ đề “Thi đua hoàn thành về đích sớm các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.

2. Thời gian tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua:

2.1 Tổ chức sơ kết giai đoạn 1 : 30/5/2018

- Từ ngày 26/3/2018 đến 10/4/2018: các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua giai đoạn I; đồng thời gửi báo cáo về Sở GD&ĐT Hà Giang vụ tổng hợp, trước ngày 10/4/2018.

- Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá, sơ kết phong trào thi đua trước 10/5/2018.

2.2 Tổ chức tổng kết phong trào gắn với Hội nghị thi đua biểu dương điển hình tiên tiến của ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020

- Các đơn vị tổ chức đánh giá, tổng kết phong trào thi đua gắn với Hội nghị điển hình tiên tiến trong quý II năm 2020.

- Ngành giáo dục và đào tạo tổ chức tổng kết phong trào thi đua gắn với Hội nghị thi đua yêu nước ngành Giáo dục trong quý III năm 2020.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Biện pháp thực hiện

Căn cứ nội dung, thi đua và thời gian tổ chức thi đua nói trên, các đơn vị, các cơ sở giáo dục xây dựng  kế hoạch và hướng dẫn triển khai đến các đơn vị, cơ sở trực thuộc.

- Tổ chức tuyên truyền “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

- Cụ thể hóa Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang nói riêng và Tư tưởng Hồ Chí Minh về chung nói chung đối với việc đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tổ chức phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện. Tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của ngành và của đơn vị. Phối hợp với công đoàn cùng cấp phổ biến, tuyên truyền chủ đề, nội dung phong trào thi đua.

- Thực hiện kịp thời công tác  sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, cổ vũ các tập thể, cá nhân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành và đơn vị.

- Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thi đua và đề xuất các hình thức khen thưởng; kịp thời khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau mỗi đợt thi đua.

2. Khen thưởng

Căn cứ vào kết quả tham gia thực hiện phong trào thi đua  và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị tổ chức xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân của đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Ðề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ,  người lao động trực tiếp. Quan tâm khen thưởng cơ sở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Hàng năm, Sở GD&ĐT Hà Giang có hướng dẫn chi tiết về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện phong trào thi đua.

3. Trách nhiệm thực hiện

3.1 Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và nội dung công tác thi đua, khen thưởng từng đợt và trong năm học; chỉ đạo đưa hoạt động thi đua đi vào nề nếp, có hiệu quả, thiết thực thúc đẩy các hoạt động giáo dục; xây dựng và ban hành các tiêu chí đánh giá thi đua tập thể và cá nhân. 

- Sơ kết, tổng kết các phong trào và từng đợt thi đua; đề xuất khen thưởng; phát hiện và nhân các điển hình tiên tiến.

- Các phòng ban chuyên môn xây dựng kế hoạch, giải pháp quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đề ra.

3.2 Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua phù hợp với điểu kiện của địa phương; đồng thời gửi Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục tỉnh) để theo dõi.

3.3 Các cơ sở giáo dục

- Xây dựng kế hoạch để triển khai phong trào thi đua. Tổ chức phát động thi đua hàng năm; vận động 100% tập thể, cá nhân đăng ký thi đua với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện đơn vị và khả năng phấn đấu của cá nhân.

- Tổ chức đăng ký giao ước thi đua, thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đăng ký và tổ chức thực hiện ứng dụng và đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cải cách thủ tục hành chính và quản lý giáo dục. Tổ chức các đợt thi đua ngắn hạn gắn với các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị, trong các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện báo cáo phong trào thi đua đầy đủ, kịp thời đúng nội dung quy định.

Tài liệu tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015) của Ban Tuyên giáo Trung ương

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh năm 2015 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015). Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; tích cực chuẩn bị, triển khai tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

I. MỤC ĐÍCH, VAI TRÒ CỦA THI ĐUA YÊU NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA

1. Mục đích thi đua yêu nước 

Thi đua là cùng nhau đem hết tài năng, sức lực nhằm thúc đẩy lẫn nhau, đạt thành tích tốt nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác, học tập. Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua, thi đua cũng là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua phải gắn với khen thưởng, đều hướng đến mục đích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thi đua yêu nước là hoạt động mang tính tập thể, tự giác, tích cực, có lãnh đạo; là hình thức động viên mọi tầng lớp nhân dân phát huy nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo của mỗi người hoặc tập thể để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đề ra. Thi đua yêu nước thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của toàn dân, được tổ chức, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, chính thức bắt đầu từ năm 1948, gắn với Chỉ thị ngày 27/3/1948 của Ban Thường vụ Trung ương Đảng phát động phong trào thi đua ái quốc và Lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ở các thời điểm và lĩnh vực khác nhau, có các phong trào thi đua yêu nước với những tiêu chí, nội dung và khẩu hiệu hành động khác nhau nhưng đều nhằm mục đích mang lại lợi ích chính đáng cho cá nhân, cho cộng đồng và cho dân tộc như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”; “ai nấy đều gắng làm nhanh, làm tốt, làm đẹp, không kể công việc của mình thuộc về đời sống vật chất hay tinh thần, không kể mình hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến, cốt sao lợi cho nước nhà mà mình tiến bộ”; “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”. 

2. Vai trò của thi đua yêu nước 

- Thi đua yêu nước động viên sức mạnh tiềm tàng trong mỗi con người, mỗi tập thể, trở thành động lực thúc đẩy họ vượt qua khó khăn, thử thách để đi đến thắng lợi trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn hiện nay. 

- Thi đua yêu nước thúc đẩy sáng kiến và sức sáng tạo của con người, mở rộng tư duy, nâng cao nhận thức, tạo nên những động lực mới cho cách mạng nước nhà. Thi đua yêu nước là động lực khơi dậy, phát huy tối đa sức sáng tạo, tinh thần xung phong, ý chí quyết tâm xả thân vì nước, tạo ra hoạt động tự giác, biến những điều tưởng chừng không thể làm được trở thành hiện thực. Chủ tịch Hồ Chủ tịch đã nói: Muốn làm cho mọi công tác tiến lên nữa, cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phải làm sao cho phong trào thi đua lúc nào cũng sôi nổi liên tục, thành hoạt động tự giác của mọi người. 

- Thi đua là trường học phổ biến kinh nghiệm, làm xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, các anh hùng, chiến sỹ, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong toàn quốc, có tác động nêu gương, thúc đẩy nhiệt tình cách mạng của quần chúng, có sức mạnh cải tạo xã hội, cải tạo tự nhiên, cải tạo con người. Các phong trào ấy đã đi vào lịch sử với niềm tự hào vô hạn, trở thành trường học cách mạng sống động, rèn luyện và đào tạo ra những con người xứng đáng là lực lượng anh hùng trong thời đại anh hùng. 

- Thi đua yêu nước góp phần giúp cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các ngành, các cấp rèn luyện năng lực lãnh đạo, tổ chức, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị. Các phong trào thi đua yêu nước khơi dậy ý thức tự giác, tích cực của mọi người, là động lực góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị; góp phần làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn. 

- Phong trào thi đua yêu nước là hình thức tốt nhất để tập hợp, giác ngộ cách mạng và nâng cao nhận thức cho quần chúng về tư tưởng, chính trị, trình độ văn hóa, nhận thức xã hội; cải tiến kỹ thuật, năng lực chiến đấu, lao động sản xuất; hướng quần chúng hành động theo đúng định hướng nhằm đạt các mục tiêu đề ra. Thi đua yêu nước nhằm bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của dân tộc ta và làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới. 

- Các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua không chỉ góp phần rất quan trọng thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - xã hội của đất nước, làm thay đổi bộ mặt đất nước mà còn nêu cao tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, xây dựng đạo đức, nếp sống mới, đề cao phẩm chất con người mới. 

II. CÁC KỲ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC 

Đại hội lần thứ I (năm 1952) 

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ nhất họp từ ngày 1 đến ngày 6/5/1952 tại chiến khu Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. 

Đại hội có trên 150 chiến sĩ thi đua công, nông, binh và lao động trí óc toàn quốc về dự. Đại hội tuyên dương 7 Anh hùng tiêu biểu và tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhất cho 23 chiến sĩ xuất sắc. Trong đó có các anh hùng, chiến sỹ thi đua tiêu biểu được tôn vinh như: Anh hùng Cù Chính Lan, chiến sĩ La Văn Cầu, nữ trung đội trưởng du kích Nguyễn Thị Chiên, chiến sĩ Ngô Gia Khảm, Hoàng Hanh, Giáp Văn Khương, Quang Vinh... 

Đây là Đại hội đánh dấu những thắng lợi của phong trào thi đua diệt giặc dốt, giặc đói, giặc ngoại xâm. Thành công của Đại hội đã động viên toàn dân, toàn quân ta hăng hái lập nhiều thành tích, tiến lên giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng hoàn toàn miền Bắc.

Đại hội lần thứ II (năm 1958) 

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II diễn ra từ ngày 7 đến 8/7/1958 tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. 

Đại hội có trên 450 đại biểu tham dự, trong đó có 236 chiến sĩ thi đua lao động chân tay và trí óc, 127 chiến sĩ thi đua nông nghiệp, 71 chiến sĩ thi đua của quân đội nhân dân và 22 đại biểu cán bộ thuộc đủ các lứa tuổi, các giới, các dân tộc, đồng bào miền Nam và Hoa kiều. Đại diện cho phong trào thi đua tập thể, có đại biểu của 75 đơn vị xuất sắc của các xí nghiệp, công trường, tổ đổi công, hợp tác xã và bộ đội; 18 tập đoàn sản xuất xuất sắc của đồng bào miền Nam; đại diện cho các anh hùng, chiến sĩ thi đua năm 1952; có 10 đại biểu công nhân các xí nghiệp thuộc khu vực tư doanh. 

Đại hội tuyên dương 26 Anh hùng lao động (trong đó có 16 đảng viên Đảng lao động Việt Nam, 5 phụ nữ, 6 đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc, 2 đồng bào các dân tộc ít người, 1 Hoa kiều) và đề nghị Nhà nước tặng 618 Huân chương Lao động các hạng, 38 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. 

Đại hội lần này đánh dấu những thành tích to lớn của công cuộc khôi phục kinh tế - xã hội ở miền Bắc, động viên nhân dân phấn đấu giành thắng lợi trong công cuộc cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa... 

Đại hội lần thứ III (năm 1962) 

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4 đến 6/5/1962. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. 

Đại hội tuyên dương 45 Anh hùng Lao động, 985 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 267 đơn vị tiên tiến, tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa, đề nghị Nhà nước tặng thưởng 594 Huân chương Lao động, 27 Huân chương Chiến công các hạng. Một số cá nhân tiêu biểu như Giáo sư, bác sỹ Tôn Thất Tùng với thành tích khoa học về mổ gan, mổ tim; bác sĩ Lương Định Của tạo ra nhiều giống cây nông nghiệp có năng suất cao; Vũ Xuân Thủy, chăm chỉ học hỏi chuyên gia Liên Xô và áp dụng kỹ thuật tiên tiến điều khiển máy xúc; Châu Văn Huy, từ người thợ trở thành cán bộ kỹ thuật giỏi, nghiên cứu và áp dụng thành công việc bơm hơi khô vào dây cáp điện thoại, một công việc đáng lẽ kỹ sư giỏi mới làm được; Huỳnh Văn Tiến ở mỏ than Thống Nhất có sáng kiến cải tiến tổ chức lao động và bố trí quy trình khai thác hợp lý, đưa năng suất của lò mỗi ngày từ 50 tấn lên 135 tấn; Lý Văn Du, tài xế xe lửa đã sáng tạo ra phương pháp lái xe kéo vượt tải trên đường dốc; Phạm Ngọc Chức, trong hơn 7 năm làm công nhân khai thác gỗ đã có 125 sáng kiến lớn nhỏ... 

Đây là Đại hội đánh dấu những thắng lợi quan trọng, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tạo sức mạnh chi viện cho chiến trường miền Nam, đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước. 

Đại hội lần thứ IV (năm 1967) 

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV họp từ ngày 6 đến 7/1/1967 tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Đại hội. 

Đại hội có trên 500 đại biểu tham dự; tuyên dương 45 tập thể và 111 cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trong 111 cá nhân Anh hùng, có 31 Anh hùng quân đội, 7 Anh hùng là dân quân, tự vệ, 7 Anh hùng là công an nhân dân, 29 Anh hùng là công nhân, 21 Anh hùng là nông dân, 4 Anh hùng là trí thức, 40 Anh hùng là thanh niên, 17 Anh hùng là phụ nữ, có 3 Anh hùng là phụ lão và 14 Anh hùng thuộc các dân tộc ít người. Trong số 45 đơn vị Anh hùng, có 22 đơn vị quân đội và dân quân, tự vệ: 5 đơn vị công an vũ trang; 8 đơn vị giao thông vận tải và bưu điện; 4 đơn vị công nghiệp và lâm nghiệp; một nông trường; 3 hợp tác xã, một bệnh viện; đặc biệt chúng ta có địa phương “Quyết thắng” anh hùng. 

Đây là Đại hội biểu dương ý chí và lực lượng của toàn quân và toàn dân ta, những người đã và đang làm nên chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Đại hội lần thứ V (năm 1986) 

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V diễn ra từ ngày 16 đến ngày 17/1/1986 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 218 đơn vị và tập thể Anh hùng, 111 cá nhân Anh hùng và 223 chiến sĩ thi đua toàn quốc thuộc đủ các tầng lớp nhân dân, các lứa tuổi, các địa phương, miền xuôi và miền ngược. 

Đây là Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần đầu tiên kể từ ngày thống nhất đất nước; là Đại hội biểu dương thắng lợi của dân và quân ta trong lao động, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; nêu cao quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước 5 năm 1986-1990, mở đầu thời kỳ đổi mới. 

Đại hội lần thứ VI (năm 2000) 

Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 21 đến 24/11/2000 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. 

Tham dự Đại hội có trên 900 đại biểu là Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Trong đó, có 407 tập thể và cá nhân anh hùng, 298 chiến sĩ thi đua toàn quốc, 195 điển hình tiên tiến. Ngoài ra, còn có 362 đại biểu là khách mời, gồm có cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương. Các đại biểu được hình thành: 61 đoàn địa phương, 07 đoàn khối Trung ương, 01 đoàn Bộ Quốc phòng, 01 đoàn Bộ Công thương, 01 đoàn kiều bào và 01 đoàn là người nước ngoài. 

Đây là Đại hội tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân, của phong trào thi đua yêu nước trong 15 năm đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; thể hiện ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước; động viên, cổ vũ tinh thần thi đua, ý chí vươn lên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng. 

Đại hội lần thứ VII (năm 2005) 

Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VII diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6/10/2005, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Tham dự Đại hội có trên 1270 đại biểu (1160 đại biểu chính thức, 110 đại biểu khách mời) được lựa chọn từ các hội nghị điển hình tiên tiến và đại hội thi đua của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong cả nước. Trong đó, có 87 Anh hùng và đại diện 241 tập thể Anh hùng; 122 Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 10 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 53 đại biểu dân tộc thiểu số, mười tài năng trẻ, năm thiếu niên tuy tuổi nhỏ đã lập được thành tích xuất sắc, năm người Việt Nam ở nước ngoài và năm người nước ngoài đã có công góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam. Cao tuổi nhất là Giáo sư Trần Văn Giàu (93 tuổi), Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. 

Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh giá lại phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2001-2005; kiểm điểm việc triển khai thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001-2005); thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong hai năm 2004-2005. 

Đại hội lần thứ VIII (năm 2010) 

Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VIII diễn ra từ ngày 27 đến ngày 28/12/2010, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1500 đại biểu, trong đó có 334 đại biểu là cá nhân, đại diện tập thể Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc được phong tặng trong 5 năm qua; 995 điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. 

 Đây là Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006-2010), lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Cùng với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại diễn ra năm 2010, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần này tiếp nối truyền thống của 7 lần đại hội trước đó; tiếp tục nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời khẳng định những quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong công cuộc đổi mới đất nước. Nội dung thi đua được gắn kết với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng”, thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. 

III. HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX 

1. Chủ đề và mục đích của Đại hội 

Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020. Biểu dương kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực trong 5 năm qua. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, anh hùng, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc; qua đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng. Nâng cao chất lượng các phong thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

2. Ý nghĩa của Đại hội 

 Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng: 

 Một là, trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong 5 năm (2011-2015), Đại hội rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; về kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, khẳng định những thành tựu của gần 30 năm đổi mới toàn diện đất nước; những kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ba là, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu đưa đất nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 Bốn là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Nội dung, chương trình Đại hội

Đại hội sẽ được tổ chức vào quý IV năm 2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội; diễn ra trong 2 ngày, dự kiến có khoảng 2000 đại biểu, trong đó có 1800 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.

Chiều ngày thứ nhất, Đại hội trù bị và tổng duyệt chương trình. Buổi tối, có chương trình nghệ thuật đặc biệt và giao lưu với các điển hình tiên tiến. 

Sáng ngày thứ hai, có các hoạt động: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; chương trình văn nghệ chào mừng; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2010-2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020; chiếu phim tài liệu các phong trào thi đua yêu nước; phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Buổi chiều, các báo cáo tham luận của đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; tổ chức tôn vinh, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua yêu nước giai doạn 2016-2020. Buổi tối có chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội. 

Trước và trong dịp tổ chức Đại hội sẽ diễn ra một số hoạt động chính như: Triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Giao lưu các điển hình tiên tiến trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, chiếu phim tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước, các kỳ Đại hội. Mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời, tổ chức họp báo trước và sau Đại hội để định hướng tuyên truyền và thông báo kết quả Đại hội.   

Thông báo về Nhận Bằng khen và tiền thưởng

Văn phòng Sở đã nhận Bằng khen và tiền thường của giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014 theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND (137 giáo viên mầm non và 100 giáo viên THPT)

Đề nghị các phòng giáo dục, các đơn vị trực thuọc có cá nhân được tặng bằng khen cửa cán bộ kiên hệ với văn phòng sở ( Đồng chí Mạc Thị Ngân - ĐT : 0917 338 288) để nhận bằng khen. Tổ chức trao tặng nhân dịp Khai giảng năm học mới.

Lưu ý: Thời gian từ 25-28/8/2014. Cán bộ lĩnh Bằng khen mang theo giấy giới thiệu của đơn vị!

Ngành giáo dục tổ chức Tập huấn Phần mềm Thi đua Khen thưởng

Thực hiện công văn số 7658/BGDĐT-VP ngày 21/10/2013 của Bộ GD&ĐT v/v nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, tác nghiệp Thi đua Khen thưởng. Ngày 15/11/2013, Sở GD&ĐT Hà Giang đã tổ chức tập huấn cho 58 cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của 11 phòng giáo dục và đào tạo các huyện thành phố và 43 đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Vũ Văn Sử - Phó giám đóc  tham dự Khai mạc và giao nhiệm vụ cho các cán bộ tham gia thực hiện tập huấn.

Đây là phần mềm quản lý, tác nghiệp trong công tác thi đua, khen thưởng theo mô hình trực tuyến của Bộ giáo dục và đào tạo. Với quy mô rộng, đa cấp, dữ liệu về thành tích của các đơn vị, các cấp được lưu trữ duy nhất, liên thông với nhau. Mục tiêu của phần mềm là:

            - Thực hiện các chức năng hỗ trợ công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ và quá trình đề xuất cũng như xét duyệt khen thưởng thông qua mô hình trực tuyến.

          -  Hình thành Kho dữ liệu về thành tích thi đua trực tuyến phục vụ công tác lưu trữ và tra cứu cho tất cả các đối tượng, các cơ sở đào tạo trong toàn ngành Giáo dục.

          - Hoàn thiện trang thông tin điện tử cho phép đăng tải và cung cấp kịp thời toàn bộ những thông tin cần thiết nhất trong mọi hoạt động về thi đua và khen thưởng của toàn ngành giáo dục. Trang thông tin điện tử cũng là nơi cho phép người dùng có thể tra cứu thành tích Thi đua khen thưởng của bản thân hay bất kỳ cá nhân, tập thể nào.

Đ/c Vũ Văn Sử Giao nhiệm vụ cho các đơn vị:

         - Sở GD&ĐT: chịu trách  nhiệm với Bộ GD&ĐT triển khai đôn đốc các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc sở.

          - Phòng GD&ĐT : chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT  về việc đôn đốc hoàn thiệu dữ liệu của các đối tượng thuộc Phòng GD&ĐT quản lý.

Theo kế hoạch triển khai của Sở phấn đấu hiện trước ngày 30/11/2013 toàn bộ danh sách của toàn ngành được nhập vào cơ sở dữ liệu. Hết năm 2013, cơ bản nhập xong thành tích  của các tập thể và cá nhân.

Vũ Quang - Phó chánh văn phòng sở

Thông báo các QĐ thi đua năm học 2012-2013

Nhân dịp kỷ niệm ngày 20/11/2013, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở GD&ĐT tổng hợp các Quyết định khen thưởng thành tích của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong năm học 2012-2013. 

Xem tiếp...

Đôn đốc nộp hồ sơ thi đua

Thực hiện công  văn  số  3266/BGDĐT-VP của  Bộ  GD&ĐT  ngày 17/5/2013.  Ngày 05/8/2013, Sở GD&ĐT Hà Giang đã ban hành Kế hoạch  số 55/KH-SGD V/v Phát động thi đua Kỷ niệm 45 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục.

Xem tiếp...

Thống kê truy cập

10069742
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng số
457
441
898
6861
18996
7972570
10069742

IP: 54.198.149.239
Bây giờ: 19:00, 20-03-2018

Xem website

Đang có 45 khách và không thành viên đang online